נראה שעסקה זו כבר נסגרה. לפניכם חיפושים נוספים ועוד מודעות רלוונטיות.

קוטג, 5 חדרים | קוטג' דו משפחתי למכירה ברבי עקיבא ...

|
הזמנה להציע הצעות לרכישת יחידה בבית דו משפחתי צמוד קרקע (להלן תקרא היחידה: "קוטג'") ברח' רבי עקיבא 55, נתניה גוש 8274 חלקה 196 תת חלקה 1 1. הח"מ, עו"ד שלמה ישראל, בתפקידו ככונס נכסים לפי מינוי בית משפט לעניני משפחה בפתח-תקוה תמ"ש 9500/03 מיום 2.2.2015 (להלן: "בית המשפט") מזמין בזאת הצעות לרכישת קוטג' דו משפחתי, צמוד קרקע ברח' רבי עקיבא 55, נתניה הרשום כגוש 8174 חלקה 196 תת חלקה 1 (להלן: "הקוטג'"). 2. הקוטג' יימכר במצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי AS-IS ועל המציע ועל חשבונו בלבד מוטלת האחריות לבדיקת הנתונים הפיזיים, התכנוניים, המשפטיים, הרישומים ומכל בחינה אחרת של הנכס. כונס הנכסים אינו אחראי ולא יהיה אחראי לכל אי התאמה, מום פגם בנכס. 3. הצעות לרכישת הקוטג' במצבו AS-IS בסכום נמוך מסך 1,800,000 ₪ לא תתקבלנה. 4. על המציע לחתום על טופס הצעה בכתב ונוסח חוזה לרכישת הקוטג' אותו ניתן לקבל במשרדו של הח"מ, עוה"ד שלמה ישראל, רח' מנדלי 6, תל-אביב בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00 או באמצעות דואר אלקטרוני: isra-law@bezeqint.net. 5. הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה חתום ונוסח חוזה חתום ובהתאם לתנאים המפורטים לא תתקבל. 6. את ההצעות יש להגיש במשרדו של עו"ד שלמה ישראל ברח' מנדלי 6, תל-אביב עד ליום 10.3.20 שעה 12:00 ע"ג טופס הצעת רכישה ובצירוף שיק בנקאי לפקודת עו"ד שלמה ישראל בשיעור של 10% מגובה ההצעה (להלן: "השיק הבנקאי"). השיק הבנקאי יחולט כפיצוי מוסכם במקרה שהמציע שהצעתו נתקבלה, לא יעמוד בתנאי הצעתו ו/או יחזור בו מהצעתו. 7. המכירה כפופה לתנאי מתלה – קבלת אישור בית המשפט לענייני משפחה לביצוע עסקת המכר למציע שהצעתו התקבלה ע"י כונס הנכסים. 8. את הקוטג' ניתן לראות בתיאום טלפוני מראש עם משרדו של הח"מ. 9. הכונס לא ישלם דמי תיווך בדרך כלשהי. 10. ההזמנה והמכירה אינן כפופות לדיני מכרזים. אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והוא שומר לעצמו את הזכות לנהל, בכל עת, משא ומתן עם כל אחד מהמציעים ו/או עם צדדים שלישיים שלא הציעו הצעות ו/או הציעו הצעות לאחר המועד הנ"ל ו/או לערוך התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או לבקש הצעות נוספות והינו רשאי בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, למכור את הקוטג' שלא באמצעות "ההזמנה להציע הצעות" כאמור לעיל, ו/או שלא למכור את הקוטג' כלל. עו"ד שלמה ישראל, כונס נכסים רח' מנדלי 6, תל-אביב טל: 03-5230130, פקס: 03-5237392
סורגים
ריהוט
מעלית
מרפסת: אין
חניה: ברחוב
מזגן: מיזוג מרכזי
מ"ר: 180
קומה: קרקע מתוך קרקע
כניסה: 11/2/2020
מחיר: