פרסום מודעה add_circle_outline person_outline לאיזור האישי person_outline

תקנון האתר

 

1.       כללי

1.1.    בגלישתו ו/או בשימושו באתר www.homeless.co.il (ה"אתר") מביע כל העושה כן ו/או מי מטעמו (ה"משתמש") את הסכמתו לתקנון אתר זה, לאחר שקרא הוא אותו,  והבינו, במלואו; הסכמה זו הינה בלתי-ניתנת לביטול. מקום בו מה מהנ"ל אינו מתקיים, על המשתמש לעזוב את האתר לאלתר.

1.2.    הכותרות בתקנון זה הינן לשם הנוחות בלבד.

1.3.    אתר "הומלס" פועל אך ורק כפלטפורמה, כ-facilitator ("מאפשר", או "מקל") להיווצרות הקשר בין המשתמשים השונים בו, ועשויים להתקשר ביניהם. למען הסר ספק, בשום פנים ואופן לא יהווה האתר צד כלשהו לכל עיסקה בה יבחרו להתקשר מי מהמשתמשים בעקבות השימוש באתר, הגם שמידע מסוים מוחלף באמצעותו. (ר' להלן הוראות נוספות בעניין אחריות.)

1.4.    בתקנון זה—

1.4.1. "משתמש"-העושה כל שימוש שהוא באתר, לרבות כל גורם המבקר ו/או צופה (גולש) באתר, מציע באמצעותו את מרכולתו ו/או שירותיו המקצועיים (למשל, במסגרת "כפר האמנים", "בעלי מקצוע", "הומלס הוטלס" וכיו"ב), מפרסם מודעה כלשהי בלוחות המודעות באתר, מנסה לעשות מה מהנ"ל, וכיו"ב;

1.4.2. "מפעילי האתר"-לרבות חברת "אינפוטיפ בע"מ" ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה וכיוצא באלה;

1.4.3. "נזק" – ישיר או עקיף, לרבות כל עלות והוצאה כרוכים העלולים להיגרם לכל גורם שהוא ו/או שיפוי כל גורם שהוא בגין כל טענה, דרישה ותביעה מטעם כל צד שלישי, לרבות הוצאות משפט סבירות.

 

2.       הוראות נוספות על הוראות תקנון זה

במקומות אחרים ברחבי האתר עשויות להופיע הוראות ו/או הנחיות ספציפיות, המתייחסות לשירותים הנזכרים שם, מחיריהם, יתר תנאיהם או עניינים אחרים ספציפיים. אלה תחולנה הן בנוסף להוראות תקנון זה. ככל שישנה סתירה כלשהי בין אלה אלה, תגברנה ההוראות ו/או ההנחיות שם.

 

3.       שימוש ראוי והצהרות המשתמש

3.1.    האתר נועד אך ורק לצרכיו האישיים של המשתמש: בלוחות המודעות, לא ייעשה כל שימוש לצרכים מסחריים ו/או סיטונאיים, ע"י המשתמש המפרסם או ע"י זה היוצר קשר עימו; בשירותי "כפר האמנים", "בעלי מקצוע", "הומלס הוטלס", Restless, וכו' רשאי כמובן המשתמש המפרסם לעשות שימוש מסחרי, ובלבד שהטובין ו/או השירותים המפורסמים על-ידיו יסופקו על-ידיו, ולא ע"י צדדים שלישיים באשר הם.

3.2.    המשתמש יפעל אך ורק בהתאם לתנאיו ומטרותיו של האתר, לרבות כאמור לעיל, ויימנע מכל שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם הנ"ל, כגון, בכפוף ליתר הוראות תקנון זה, יצירת קשר עם מפרסמי מודעות מכירה או השכרה שלא לשם רכישה או שכירות עבור עצמו; איסוף מידע באמצעים אוטומטיים, כגון "רובוטים" וכיו"ב.

3.3.    המשתמש יימנע מעשיית כל מעשה או מחדל העלולים לשבש את פעילותו התקינה של האתר בכל צורה שהיא, במישרין או בעקיפין, וכן מפגיעה בכל צורה בכל משתמש אחר - והכל בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, באמצעות מחשב, מכשיר טלפון סלולרי או כל אמצעי תקשורת אחר.

3.4.    המשתמש מצהיר כי—

3.4.1. הוא בגיר ובעל כשרות משפטית;

3.4.2. פירסום מודעתו, מוצריו ו/או שירותיו עומד בתנאי סעיף 3 לעיל;

3.4.3. המידע המפורסם על-ידיו הינו נכון, מדוייק, שלם, בלתי-מטעה, אינו פוגעני בכל צורה שהיא ואין כל מניעה חוקית לפרסמו (קרי, אין הפרסום מהווה עוולה אזרחית (כגון לשון הרע, גרימת ביטול חוזה, וכיו"ב) ו/או עבירה פלילית (בהתאם לחוק כלי הירייה, התש"ט – 1949, לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור ייצור, יבוא ומכירה של צעצועים מסוכנים), התשמ''ז-1986 וכיו"ב);

3.4.4. אין כל מניעה חוקית או אחרת לביצוע העיסקה לשמה פורסמה המודעה (מכירת נכסים ו/או הספקת שירותים האסורות עפ"י דין וכו').

 

4.       אחריות, שיפוי וניטור מודעות

מבוא

4.1.    כאמור לעיל, האתר פועל אך ורק כפלטפורמה, כמאפשר, או מקל (facilitator) בלבד להיווצרות הקשר בין המשתמשים השונים בו; בשום פנים ואופן לא יהווה האתר צד כלשהו לכל עיסקה בה עשויים להתקשר מי מהמשתמשים בעקבות השימוש באתר, הגם שמידע מסוים מוחלף באמצעותו.

4.2.    למען הסר ספק, קיומן באתר של מודעות אשר פורסמו ע"י משתמשים לא יהווה המלצה מצד האתר ביחס לטובין או השירותים המפורסמים כאמור ו/או כל מצג אחר לגביו.

4.3.    מפעילי האתר אינם נושאים באחריות כלשהי למודעות שכאלה, ו/או כל חלק ממה מהנ"ל, לרבות לחוקיות, נכונות, עדכניות או תקפות של כל מידע המצוי במה מהנ"ל.

4.4.    התמורה במסגרת כל עסקה כאמור, לא תשולם בשום אופן באמצעות, או דרך, האתר—ולוּ  כעניין פרוצדורלי או טכני  בלבד. כך למשל, מקום בו, בהמשך לפרסום ב"כפר האמנים", יצר משתמש קשר עם משתמש אומן המפרסם את מרכולתו באמצעות האתר, הרי שיסוכמו ישירות בין השניים תנאי העסקה, לרבות אופן התשלום; התשלום יבוצע בפועל בין המוכר לקונה, מבלי שיעבור בכל צורה דרך האתר ו/או מפעילי האתר.

4.5.    מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ייתכן כי הודות לאתר יתאפשר למשתמשים לבצע תשלום התמורה בעסקאות כאמור באמצעות מערכת PayPal. למען הסר ספק, גם במקרה שכזה אין כל חלק מהתמורה עובר בידי האתר ו/או מפעילי האתר, וכל יתר הוראות סעיף זה תחולנה במלואן. 

4.6.    מפעילי האתר אינם אחראים לשימוש שייעשה באתר על-ידי מי מהמשתמשים, לרבות לנכונות ו/או מידת הדיוק של כל מודעה, חוות דעת, המלצה ו/או ייעוץ מקצועי לכאורה המפורסמים ע"י מי מהמשתמשים.  

4.7.    ניטור מודעות

4.7.1. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יהיו רשאים מפעילי האתר באופן בלתי-מסוייג, להסיר ו/או למנוע פרסומם של כל הודעה וכל תוכן בכלל אשר יבקש המשתמש לפרסם, וכן לחסום, להגביל ו/או להצר את שימוש המשתמש באתר - באופן חלקי או מלא, בכל צורה שהיא (לרבות מחיקה כליל, השמטת או השחרת קטעים, שלילת זכויות להעלאת תכנים וכיוצא באלה), מקום בו ייוודע למפעילי האתר על תוכן כלשהו המופיע באתר ואשר עצם דבר פרסומו ע"י המשתמש באתר עלול לכאורה להוות עוולה נזיקית, עבירה פלילית, הפרה של הוראות תקנון זה וכיו"ב; מכל סיבה אחרת; או בלא כל סיבה שהיא, והכל עפ"י שיקול דעתם.

4.7.2. למען הסר ספק, לא יהיה בהטלת מגבלות כאמור על-ידי האתר כדי לגרוע מחובת המשתמש לציית לתנאי תקנון זה, או לדין הכללי, או לגרוע מאחריותו על-פי מה מהנ"ל.

4.7.3. בנוסף, המשתמש מסכים כי בהטלת מגבלות כאמור ע"י מפעילי האתר לא יהיה כדי להקנות לו זכות כלשהי להחזר כספי, פיצוי וכיו"ב.

            הוראות כלליות בעניין אחריות

4.8.    ככל שמפורסמות באתר, ע"י מפעילי האתר, המלצות ("טיפים"), חוות דעת וכיו"ב, הרי שיש לראותן כחוות דעת סובייקטיבית, בלתי-מקצועיות וכלליות בלבד. יישום מה מהנ"ל ייעשה אך ורק על אחריות המשתמש, משנעזר בייעוץ מקצועי ופרטני.   

4.9.    הובהר למשתמש כי שום מערכת לאבטחת מידע אינה חסינה לחלוטין, וכי צדדים שלישיים עלולים לעשות שימוש לרעה באתר, לרבות, אך לא רק, העלאת קבצי מחשב מזיקים מכל סוג שהוא, וירוסים, "תולעים", סוסים טרויאנים" וכיוצא באלה. המשתמש מקבל בזאת כי מפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש כאמור, לרבות לכל נזק בגינו.

4.10.מפעילי האתר לא יהיו אחראים בשום פנים ואופן, כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי (לרבות נזק לחומרת ו/או תוכנת מחשבו של מי מהנ"ל), לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, בקשר לשימוש באתר, בין אם נובעים מכל מעשה או מחדל מצד כל צד שלישי באשר הוא (כגון תקלה בהספקת התקשורת לאתר; תקלה אצל המפעיל הסלולרי, מקום בו מדובר ב"סוכן האישי"; תקלה במחשבי חברת האשראי ו/או חברת PayPal, ו/או בתקשורת עם מה מהנ"ל וכיו"ב), אם לאו, ובין אם היה זה נזק צפוי מראש, אם לאו, לרבות בדיני עונשין, נזיקין, חוזים, עשיית עושר שלא במשפט וכיו"ב, לרבות בשל אי-זמינות האתר באופן רציף, טעויות סופר במידע המופיע בו, הימצאות וירוסים, "תולעים", וכיו"ב. בין היתר, אין מפעילי האתר מתחייבים התחייבות כלשהי לגבי פרק הזמן בו יוסיפו האתר ו/או מה השירותים המוצעים בו, במתכונתם הנוכחית או בכל מתכונת אחרת, לעמוד לרשות המשתמש. המשתמש עושה כן על אחריותו בלבד, ויישא בה לבדו בלעדית.

4.11.המשתמש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את מפעילי האתר, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק בקשר לשימושו באתר, לרבות כל מעשה או מחדל מצידו.

 

5.       צדדים שלישיים: אתרים והצעות

במסגרת היות האתר כאמור מאפשר, או מקל (facilitator) בלבד להיווצרות התקשרויות בין המשתמשים השונים בו, ייתכן—

5.1.    ראשית, שתופענה באתר הפניות לאתרי צדדים שלישיים, דרך מודעת פרסומת, קישורית (hyperlink) וכיו"ב (לרבות, אך לא רק, לשוברי הנחות ("קופונים") מקוונים המוצעים באתרי צדדים שלישיים, במסגרת ה"קופון מרקט") ("אתרי צדדים שלישיים"). ככל שמדובר באתרי צדדים שלישיים, הרי שלמפעילי האתר אין כל שליטה על מה מאלה—ואינם יכולים לנטר את הנעשה בהם.

5.2.    שנית, שתישלחנה למשתמש הודעות (דוא"ל, מסרונים וכיו"ב) בדבר מודעות המפורסמות באתר (מקום בו, מבעוד מועד, נרשם המשתמש לשירות ה"סוכן האישי"); בדבר הנחות, מבצעים וכיו"ב ע"י בתי-עסק שונים ומגוונים (מקום בו, מבעוד מועד, נרשם המשתמש לשירות "קהילת הומלס") וכיו"ב ("הודעות צדדים שלישיים"). ככל שמדובר בהודעות צדדים שלישיים, הרי שאלה ממוּמסרות (relayed)—מאת המשתמש בית העסק השולח, אל המשתמש המקבל—כמות שהן (as is), בלא כל התערבות מצד האתר.

5.3.    קיומן באתר של הפניות לאתרי צדדים שלישיים, ומשלוח הודעות צדדים שלישיים ע"י האתר, לא יהווה המלצה מצד האתר ביחס לאתר האינטרנט של כל צד השלישי ו/או כל מצג אחר לגביו.

5.4.    מפעילי האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לאתרי צדדים שלישיים או להודעות צדדים שלישיים, ו/או כל חלק ממה מהנ"ל, לרבות לחוקיות, נכונות, עדכניות או תקפות של כל מידע המצוי במה מהנ"ל.

5.5.    למען הסר ספק, האתר ו/או מפעילי האתר לא יהוו צד לכל התקשרות בין המשתמש לבין כל צד שלישי אשר תיווצר במסגרת ו/או בהמשך להודעות צדדים שלישיים ו/או לאתרי צדדים שלישיים. יתרה מזאת, אף התמורה במסגרת כל עסקה כאמור, לא תשולם בשום אופן באמצעות, או דרך, האתר—ולוּ  כעניין פרוצדורלי או טכני  בלבד. כך למשל, מקום בו מופיעה באתר הפניה לשובר הנחה ("קופון"), אשר פורסם ע"י בית עסק כלשהו (באתרו של בית העסק הנ"ל עצמו, או באתר צד שלישי), ולשם מימוש השובר הנ"ל על המשתמש להדפיסו, ולהציגו בעת הרכישה בבית העסק הנ"ל, הרי ששום חלק מהתמורה בעסקה זו אינו עובר דרך האתר ו/או מפעילי האתר. 

5.6.    מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ייתכן כי הודות לאתר יתאפשר למשתמשים לבצע תשלום התמורה בעסקאות כאמור באמצעות מערכת PayPal. למען הסר ספק, גם במקרה שכזה אין כל חלק מהתמורה עובר בידי האתר ו/או מפעילי האתר, וכל יתר הוראות סעיף זה תחולנה במלואן. 

5.7.    שיתוף ב"פייסבוק"

5.7.1. לשם השימוש באפליקציית "פייסבוק" של האתר יתבקש המשתמש, כמקובל ברשת "פייסבוק", להתיר לאפליקציה גישה לפרופיל המשתמש ברשת הנ"ל.

5.7.2. בין היתר, ייתכן שיוצגו באפליקציה שם המשתמש, תמונת הפרופיל שלו ו/או קישור לפרופיל של המשתמש; וכן ייתכן שתפורסם מודעת המשתמש ע"י האפליקציה, על גבי ה"קיר" אשר בפרופיל המשתמש שלו. 

5.7.3. למען הסר ספק, שימוש המשתמש באפליקציית ה"פייסבוק" של האתר יהיה בנוסף כפוף לתנאי השימוש של "פייסבוק", לרבות איסורים, ככל שיחולו, על פרסום תוכן מסית, פוגעני וכיו"ב. 

 

6.       קניין רוחני

6.1.    המשתמש מצהיר בזאת כי במידה ויעלה לאתר קבצים כלשהם, יהיו אלה קבצים אשר הוא בעל הזכויות הבלעדי בהם ו/או קיבל הוא את אישור בעל הזכויות לעשות שימוש בהם באתר כאמור, תוך מתן קרדיט מלא לבעל הזכויות; וכי המשתמש הינו האחראי הבלעדי לתכנים המועלים על ידו. למען הסר ספק, הוראות סעיף 4 (אחריות, שיפוי וניטור מודעות) תחולנה על העלאת קבצים כאמור.

6.2.    כל הזכויות בכל תכני האתר, לרבות הצילומים, הטקסטים, עיצובי הפונטים, העמודים ועימודם, סימני המסחר, וכיוצא באלה, שייכות באופן בלעדי למפעילי האתר, למעט הזכויות בקבצים אשר הועלו לאתר על-ידי משתמשים (ראה לעיל). המשתמש לא ייצור מחדש, ישכפל, יעתיק ו/או ימכור רכיב כלשהו מתוכן האתר, בלא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב.

6.3.    המשתמש מסכים כי האתר יעביר את פרטי המשתמש המצויים בידו לכל גורם אשר יטען כלפי האתר כי זכותו הופרה, נגרם לו נזק כלשהו ו/או הוא נפגע בצורה כלשהי בעקבות שימוש המשתמש באתר.

 

7.       תוכן מודעות

7.1.    ביחס לכל מוצר, נכס שירות וכיו"ב, לא יפרסם המשתמש יותר מאשר מודעה אחת בכל עת (אך אין מניעה לפרסם מחדש אותה מודעה, כל עוד לא נוצרות בכך שתי מודעות נפרדות – היינו, "להקפיץ" מודעה).

7.2.    תוכן המודעות יוּזן בשדות המתאימים אך ורק בהתאם לתיאור כל שדה (כתובת, תיאור קצר וכו'). במסגרת השדות, אין לכלול קישוריות (hyperlinks) כלשהן; ואין לפרסם מספרי טלפון וכו', אלא בשדה המתאים.   

 

8.       פרטים אישיים

8.1.    לשם ביצוע כל תשלום באתר, או בהזדמנויות אחרות, עשוי המשתמש להתבקש להזין פרטים מסויימים, כמפורט בשדות הרלוונטיים; בנוסף, עשוי האתר לאסוף מידע מסוים לגבי הפעולות שביצע המשתמש במהלך גלישתו, לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים (ה"פרט(ים)"). למען הסר ספק, המשתמש אינו מחוייב על-פי חוק לספק פרטים כלשהם; ואולם, הזנת הפרטים הינה תנאי לביצוע התשלום ופרסום המודעה, וכן ייתכן שתהיה היא תנאי לסוגי שימוש אחרים באתר.

8.2.    למשתמש ידוע כי הזנת מידע שגוי (כגון, בין היתר, מתן כתובת דוא"ל או מספר טלפון סלולארי כוזבים, לרבות במסגרת ההרשמה לשירותי ה"סוכן האישי") תהווה הפרה של תקנון זה, וכן עלולה להוות עבירה פלילית ו/או עילה לתביעה אזרחית, והוא מתחייב לשפות ולפצות כל צד שהוא בגין כל נזק אשר ייגרמו לו ו/או עלות הכרוכה בו. למותר לציין כי במקרה של הזנת פרטים שגויים האתר יהיה רשאי לבטל כל עיסקה.

8.3.    הפרטים יישמרו ע"י מפעילי האתר, ועשויים לשמש לשיפור השימוש באתר (ייעולו, הוספת שירותים וכו'), הצגת תכנים המתאים להעדפותיו האינדיווידואליות של המשתמש וכיו"ב.

8.4.    לא ייעשה במה מהפרטים כל שימוש, ולא יימסרו הם לכל צד שלישי, אלא בהתאם להוראות סעיף 10 להלן (דברי פרסומת) לשם השלמת תשלום המשתמש (לרבות העברתם לצדדים שלישיים לשם כך); על-פי צו בית-משפט; במקרה של כל מחלוקת או סכסוך בין האתר לבין המשתמש; לשם הפקת מידע סטטיסטי כמפורט להלן; מקום בו מדובר ב"עוגיות" וכו'-העברת המידע אשר ייאסף למפרסמים צדדים שלישיים; ו/או מקום בו הדבר נעשה בקשר לביצוע עבירה פלילית.

8.5.    האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים לשם הפקת מידע סטטיסטי לגבי משתמשי האתר. האתר יהיה רשאי להעביר מידע סטטיסטי כאמור לידי צדדים שלישיים על-פי שיקול דעתו, ובלבד שלא יכלול מידע זה כל שם, מספר זיהוי, כתובת או פרטי אמצעי תשלום ספיציפיים, מבלי לפגוע בכלליות יתר הוראות סעיף זה.

8.6.   תהליך הרכישה באתר הינו בטוח ומאובטח ע"פ הסטנדרטים הבינלאומיים המחמירים ביותר - טכנולוגיית אבטחה – bit128 SSL ועמידה בתקן PCI DSS.

 

9.       עסקאות ותשלומים

9.1.    מקום בו מפורסמת מודעת משתמש באתר בתשלום, אשר נרכשה כמודעה מתחדשת, תהווה העיסקה עיסקה מתמשכת לתקופה בלתי-קצובה לעניין חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.

9.2.    המשתמש יהיה רשאי למסור הודעת ביטול עיסקה כאמור (כולל שמו, מספר זהותו ופרטי העסקה) באמצעות פנייה לטלפון מספר 077-9555655; בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected]; בהודעת פקסימיליה לטלפון מספר 03-5613469 ; או בדואר רשום לחברת "אינפוטיפ בע"מ", דרך אבא הלל סילבר 14, רמת-גן 52506.

9.3.    העיסקה תבוא על סיומה בתוך שישה ימי-עסקים, אם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום, ובתוך שלושה ימי-עסקים בכל מקרה אחר-או במועד אחר, מאוחר יותר, אם נקוב כזה בהודעת הביטול.

9.4.    מפעילי האתר רשאים לבטל כל עיסקה, מכל סיבה או בלא כל סיבה שהיא, עפ"י שיקול דעתם הבלעדי.

9.5.    רק עם אישור כל תשלום באתר על-ידי חברת האשראי המתאימה ו/או ע"י חברת PayPal תושלם הרכישה הרלוונטית; בפני המשתמש תוצג הודעה על כך. בהיעדר הודעה שכזו, על המשמש ליצור קשר עם האתר לשם בירור העניין.

9.6.    עם זאת, למען הסר ספק, הרישום במחשבי האתר לגבי אישור או דחיית התשלום על-ידי חברת האשראי ו/או ע"י חברת PayPal לבדו יהווה ראה לכאורה לתוכנו; החיווי למשתמש בעניין אינו מחייב.

9.7.    המשתמש מביע בזאת הסכמתו לכך שמודעתו תפורסם באתר, הגם שתהליך התשלום לא הושלם במלואו, מכל סיבה שהיא, לרבות כשל טכני.

9.8.    ה"סוכן האישי"

מקום בו, לבקשת משתמש אשר נרשם לשירות זה מבעוד מועד, נשלחים אליו מסרונים, הרי שבלא קשר לחיוב בגין השירות ע"י האתר, אפשר שיהיו צפויים למשתמש חיובים שיחוייב בידי המפעיל הסלולרי שלו, אשר כאמור, למפעילי האתר אין עימם דבר ועניין.

 

10.   דברי פרסומת

מתן פרטיו האישיים של המשתמש באתר לשם יצירת קשר מטעם מפעילי האתר ו/או מי מטעמם יהווה הסכמה לעניין סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב 1982, ויאפשר למי מהנ"ל ו/או מי מטעמם לשלוח למשתמש דברי פרסומת. למשתמש ברור כי, בעוד שלא יועברו לכל צד שלישי מה מפרטיו האישיים אשר יש בהם כדי לזהותו (באופן אשר ייתכן שיאפשר לכל צד שלישי לאתרו ו/או ליצור עימו קשר), אפשר שיועברו לצדדים שלישיים פרטים אישיים מסויימים לגביו.

 

11.   מתווכים

מתווכים ו/או בעלי משרד תיווך (להלן: "מתווכים") לא ישתמשו באתר אלא עם חבילת תיווך. בעלי חבילות תיווך באתר מאשרים, כי ידועה ומקובלת עליהם מדיניות ביטול והעברת חבילות תיווך של מפעילי האתר, המפורטת להלן:

11.1.לא יתאפשר ביטול חבילות התיווך שנרכשו מראש, כגון חבילת פרסום שנתית או חצי שנתית, ולא יהיה המפרסם זכאי להחזר כספי כלשהו והאתר לא יהיה חייב בשיפוי המפרסם בסכום כלשהו.

11.2.ביטול חבילת התיווך המתמשכת בחיוב חודשי - ביטול יתאפשר על פי חוק התקשורת הרלוונטי.

11.3.העברת חבילת התיווך לצד שלישי כלשהו, באמצעות הוראה מפורשת בכתב, הכרוכה בעמלת טיפול בסך 200 ₪ בתוספת מע"מ.

 

12.   למפעילי האתר תעמוד הזכות להמחות את זכויותיהם ו/או חובותיהם על-פי תקנון זה ו/או באתר עצמו לכל צד שלישי באשר הוא, לרבות הזכות להיפרע מהמשתמש.

 

13.   המידע המופיע באתר, לרבות המידע לגבי מפעילי האתר ו/או פעילותו של מי מהם, נתון לשינוייים מעת לעת, בלא מתן כל הודעה מראש למשתמש, ואינו מחייב. המשתמש מקבל כי מחובתו לוודא את נכונותו של כל מידע כאמור בטרם יפעל בהתאם לו, לרבות בטרם יבחר להתקשר בכל התקשרות עם כל צד באשר הוא, בכל צורה שהיא.

 

14.   בתנאי תקנון זה, כמו גם בצורת האתר, עיצובו, השירותים המוצעים במסגרתו, מחירי השירותים השונים וכיוצא באלה, ייתכנו שינויים מעת לעת, בלא מתן כל הודעה מוקדמת למשתמש. התקנון המפורסם באתר בכל עת יהיה התקנון המחייב. כך למשל, ייתכנו שינויים במחירי השירותים השונים, תנאי הספקתם וכיו"ב. יהיה זה אך ורק באחריותו של המשתמש להתעדכן בכל עת בנוסח התקנון העדכני. על אף האמור לעיל, בכל הנוגע לפירסום מודעות באתר, תנאי התקנון כפי שיהיו בעת ביצוע התשלום הם אלה אשר יחולו על עיסקת הפרסום.

 

15.  לביהמ"ש המוסמך בעיר תל-אביב יפו תהיה הסמכות הבלעדית בכל סכסוך בקשר לשימוש באתר ו/או לתנאי תקנון זה.

 

 


האתר משמש תווך בין מפרסמים לבין גולשים ואינו אחראי בכל דרך לתוכן או טיב המודעות וההצעות המפורסמות בו. כל ההצעות נמצאות באחריותם הבלעדית של המפרסמים.
© כל הזכויות שמורות לאינפוטיפ בע"מ 2021 - אנרגיה חדשה ברשת המידע באתר הומלס ותוכנו מוגן ע"י זכויות יוצרים.
תקנון האתר | הצהרת נגישות